Skip to content

Cymunedol

Ffotograffydd: Einar Aslaksen

Mae Equinor yn pweru dros 750,000 o gartrefi yn y DU drwy wynt ar y m么r, a bydd yn pweru mwy na 5 miliwn o gartrefi erbyn 2025. Ein gwerthoedd craidd fel cwmni yw bod yn agored, yn gydweithredol, yn ddewr ac yn ofalgar. Wrth weithio gyda chymunedau lletyol i ddatblygu ein ffermydd gwynt ar y m么r, rydym yn gweithredu gyda pharch at ddefnyddwyr eraill y m么r, cymunedau lleol ac amgylcheddau

Mae gan ddatblygiad gwynt arnofiol ar y m么r yn y M么r Celtaidd y potensial i ddod 芒 manteision sylweddol i gymunedau lleol.

Os bydd Equinor yn llwyddo i sicrhau ardaloedd prydlesu gwely鈥檙 m么r i ddatblygu prosiectau gwynt arnofiol ar y m么r, byddem yn sicrhau bod ein prosiectau鈥檔 cyfrannu at ddatblygiad cymdeithasol cynaliadwy, trwy greu sgiliau, cyfleoedd addysgol a buddsoddiadau yn y gadwyn gyflenwi.

Mae Equinor yn bwriadu datblygu ei brosiectau yn unol 芒鈥檙 uchelgeisiau canlynol:

Sut mae Equinor yn gweithio gyda chymunedau lletyol i sicrhau buddion i bawb

Mae gennym hanes o greu gwerth cymdeithasol ac economaidd a gweithio gyda chymunedau lleol lle bynnag yr ydym yn gweithredu. Yn hollbwysig, ein nod gyntaf yw deall pa ymyriadau fyddai鈥檔 creu鈥檙 budd mwyaf i gymunedau lletyol.

Yn Norfolk, o amgylch ein Ffermydd Gwynt Sheringham Shoal a Dudgeon ar y m么r, rydym wedi ymgysylltu 芒鈥檙 gymuned leol i ddatblygu a darparu cronfa budd cymunedol sydd bellach wedi dosbarthu mwy na 拢1 miliwn i gymuned Norfolk. Mae鈥檙 gronfa wedi鈥檌 sefydlu i roi grantiau i grwpiau cymunedol Norfolk, gan gynnwys ysgolion ac elusennau, sy鈥檔 ceisio cymorth ariannol ar gyfer prosiectau neu fentrau sy鈥檔 bodloni meini prawf allweddol ac sy鈥檔 canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy, amgylchedd morol a diogelwch, cynaliadwyedd, neu addysg yn y meysydd hyn.

Yn Dogger Bank, sydd wedi鈥檌 leoli oddi ar ogledd-ddwyrain Lloegr, a鈥檙 fferm wynt fwyaf ar y m么r yn y byd sy鈥檔 cael ei hadeiladu, rydym wedi sefydlu cronfa ysgoloriaethau i roi grantiau i fyfyrwyr lleol sy鈥檔 dilyn cyrsiau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) mewn addysg bellach. Roedd y grantiau a ddarparwyd ar ddechrau鈥檙 flwyddyn yn rhan o rownd gyntaf y gronfa ysgoloriaethau, gyda chyfanswm o 62 o ysgoloriaethau鈥檔 cael eu dyfarnu yn ystod cyfnod adeiladu'r fferm wynt fwyaf y byd. Mae'r ysgoloriaethau i helpu myfyrwyr gyda chost ffioedd dysgu.