Skip to content

Polisi cwcis Equinor

Gwerthfawrogwn eich diddordeb yn ein tudalennau gwe. Mae'r polisi cwcis hwn yn esbonio sut y defnyddiwn cwcis ar ein gwefan(nau).

Gweld, newid neu dynnu eich caniatâd cwci yn ôl

Caiff yr holl wybodaeth a gesglir ei ddefnyddio fel y gallwn ddysgu am sut yr ydych yn rhyngweithio â'n cynnwys ac i wella'ch profiad wrth ymweld â'n gwefan(nau).

Os ydych yn derbyn y cwcis, gallwn gynnig gwasanaeth gwell i chi ar ein gwefan(nau), ar gyfryngau cymdeithasol ac mewn hysbysebion.

Storio gwybodaeth yn awtomatig: Pa fath o wybodaeth rydym yn ei chasglu ac ar gyfer beth rydym yn ei defnyddio?

Rydym yn defnyddio picseli a chwcis ar ein gwefan(nau). Ffeiliau testun bach sy'n cael eu gadael ar eich cyfrifiadur yw picseli a chwcis i'n galluogi ni i wneud y gorau o'n gwasanaeth i chi fel defnyddiwr. Maent yn rhoi gwybodaeth i ni am sut rydych chi'n defnyddio'r wefan, fel ein bod yn gwybod faint rydych chi wedi'i ddarllen a pha ddolenni rydych chi wedi clicio arnynt. Caiff hyn ei wneud i wella eich profiad o Equinor.com. Caiff cyfryngau cymdeithasol a chwcis hysbysebu trydydd parti eu defnyddio i gynnig nodweddion cyfryngau cymdeithasol a hysbysebion personol i chi.

Defnyddiwn y wybodaeth hon i benderfynu pa mor ddiddorol yw ein cynnwys i chi fel defnyddiwr, ac i:

  • Cynhyrchu ystadegau traffig a defnydd o’r wefan hon
  • Hysbysebu sy’n targedu defnyddwyr, gan gynnwys ar raglenni neu wasanaethau eraill fel Google a Facebook

Bob tro y byddwch yn gofyn am weld tudalen, bydd eich porwr yn anfon gwybodaeth yn awtomatig i'n gweinyddion. Ar gyfer pob tudalen a ddangosir, caiff gwybodaeth amrywiol gan gynnwys dyddiad ac amser, y dudalen flaenorol y gwnaethoch chi ymweld â hi, pa dudalen rydych chi'n ymweld â hi nawr, ac ati ei storio.

Ni chaiff unrhyw un o’r manylion hyn ei ddefnyddio i adnabod unigolion, er enghraifft a yw'r cyfeiriadau IP yn ddienw. Defnyddiwn y wybodaeth hon i gynhyrchu ystadegau cyffredinol sy'n nodi, er enghraifft, pa dudalennau sydd fwyaf poblogaidd a pha fath o wybodaeth y mae'r defnyddwyr yn chwilio amdani.

Rhannu’ch gwybodaeth

Nid yw Equinor yn gwerthu unrhyw ran o'r wybodaeth a gynhyrchir trwy ddefnyddio unrhyw dechnoleg olrhain o'r fath (cwcis). Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gall ein gwefan gynnwys dolenni/awgrymiadau ar gyfer gwefannau allanol eraill nad ydym yn eu rheoli. Nid yw Equinor yn gyfrifol am ymdrin â diogelu data ar wefannau allanol.

Ar gyfer rhai o'r nodweddion ar ein gwefan(nau), rydym yn defnyddio cyflenwyr trydydd parti a all ddefnyddio cwcis trydydd parti. Enghraifft o hyn yw defnyddio YouTube ar gyfer dangos cynnwys fideo. Bydd cynnwys o'r fath yn cael ei rannu gyda Google i'w ddefnyddio ar eu platfformau hysbysebu.

Sut ydych chi'n rheoli neu'n dileu cwcis?

Mae modd i chi newid neu wrthod eich caniatâd o ran eich dewisiadau cwcis ar ein gwefan ar unrhyw adeg.

Ynglŷn â'r polisi Cwcis hwn a'r uned atebol

Y rheolydd data ar gyfer data personol a gaiff ei gyflwyno i’r wefan hon yw Equinor ASA. Os oes gennych unrhyw gwestiynau o ran sut mae Equinor ASA yn trin data personol, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data’r cwmni ar gm_dataprotection@equinor.com.
Am wybodaeth bellach am bwy ydym ni, sut y gallwch gysylltu â ni a sut rydym yn prosesu data personol, gweler ein Polisi Preifatrwydd.