Skip to Content
cy

Amgylchedd

Mae parch at yr amgylchedd yn un o ragofynion Equinor ar gyfer llwyddiant. Gyda hyn daw cyfrifoldeb nid yn unig i wneud dim niwed wrth ddatblygu prosiectau ond hefyd i wella ansawdd yr amgylchedd morol.

Mae Equinor yn cynnal nifer o astudiaethau ar gydfodolaeth gwynt ar y m么r ac effaith amgylcheddol o amgylch ei brosiectau gwynt ar y m么r.

Hywind Scotland

Mae Equinor, gweithredwr Hywind Scotland, yn cydweithio 芒 Chyfarwyddiaeth Llywodraeth yr Alban Marine Scotland i ddeall yn well sut y gall pysgotwyr weithredu鈥檔 ddiogel o amgylch ac o fewn ffermydd gwynt arnofiol ar y m么r. Mewn arolwg a gynhaliwyd gan Hywind Scotland yn 2022, profodd Marine Scotland dri math o offer pysgota; cewyll, trapiau pysgod a llinellau jigio. Er nad yw鈥檙 holl ddulliau pysgota hyn yn cael eu defnyddio鈥檔 fasnachol o amgylch Hywind Scotland ei hun, y diben yw dangos sut y gall dulliau a ddefnyddir yn fyd-eang ryngweithio 芒 ffermydd gwynt arnofiol ar y m么r.

More on Hywind Scotland

Hywind Tampen

Mae Equinor yn ariannu prosiect ymchwil o amgylch Hywind Tampen, fferm wynt arnofiol fwyaf y byd sy'n cael ei hadeiladu, i fapio stociau pysgod, yn ogystal 芒 mesur paramedrau ffisegol megis s诺n yn yr ardal lle bydd y fferm wynt ar y m么r yn cael ei sefydlu. Arweinir y prosiect ymchwil gan y Sefydliad Ymchwil Forol, a bydd yn cynyddu'r sylfaen wybodaeth ar effeithiau amgylcheddol a achosir gan ffermydd gwynt ar y m么r a sut y gall ffermydd gwynt gael eu datblygu mewn cydweithrediad da 芒'r diwydiant pysgota.

Mae Equinor hefyd wedi gosod system radar adar wrth dyrbin cyntaf Hywind Tampen i fonitro ymddygiad adar yn yr ardal. Mae'r radar adar yn rhan o astudiaeth fwy i ymchwilio i sut mae bywyd adar yn cael ei effeithio gan wynt ar y m么r, a gefnogir gan Gyngor Ymchwil Norwy.

More on Hywind Tampen

Mentrau diwydiant

Gyda鈥檙 Fforwm Monitro ac Ymchwil i Ynni Gwynt ar y M么r (OWSMRF), sy鈥檔 cael ei ddarparu gan y Cydbwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC), mae Equinor a phartneriaid eraill yn y diwydiant yn nodi anghenion blaenoriaethol ar gyfer gwella dealltwriaeth o effaith ffermydd gwynt ar y m么r ar adar morol yn y Deyrnas Unedig. Mae ymchwil wedi canolbwyntio ar wylanod coesddu, yn ogystal 芒 gr诺p newydd o rywogaethau sy鈥檔 llawer llai hysbys 鈥 adar drycin Manaw a phedrynnod y storm. Mae鈥檔 anodd astudio adar drycin Manaw a phedrynnod y storm oherwydd eu cynefinoedd anghysbell ac, o鈥檜 cymharu 芒 rhywogaethau eraill, ychydig iawn sy鈥檔 hysbys am sut maent yn defnyddio鈥檙 amgylchedd morol, sut mae eu poblogaethau yn ymdopi a sut maent yn rhyngweithio 芒 ffermydd gwynt ar y m么r.

Mae gan fferm wynt arnofiol ar y m么r y potensial i gynyddu cynefinoedd a chyfleoedd biomas yn y M么r Celtaidd. Mae diogelu a gwella'r amgylchedd ar gyfer mamaliaid morol hefyd yn rhan allweddol o'n ffordd o feddwl. Rydym yn parhau i gasglu data newydd o'n hasedau Hywind Scotland a Hywind Tampen, sy'n parhau i helpu i aeddfedu a llywio ein datblygiadau.